Услуги:

  • УКЛО Алумни мрежа
  • Одржување на УКЛО Алумни базата на податоци
  • Вклучување на дипломираните во тековни активности  на Универзитетот
  • Вклучување на дипломираните во професионалните, научно-истражувачките, стручните и хуманитарните активности
  • Заеднички проектни и истражувачки активности за споделување на општите интереси и поединечните искуства и создавање поблиски релации помеѓу Алумните на Универзитетот
  • Различни програми за доживотно учење за дипломираните
  • Вклучување на Алумните во кариерното советување на студентите на Универзитетот

РЕГИСТРАЦИЈА