Услуги:

  • Обука по стратегии за барање работа (CV, комуникациски вештини, мотивационо писмо) и стажирање

  • „Мојата успешна приказна“

  • Отворени денови на Универзитетот

  • Денови за кариера

  • Помош при избор на додипломски и магистерски програми

  • Презентација на профилот на компаниите и нивната политика на вработување

  • Семинари и работилници

  • Информирање на студентите за можностите за размена преку програмите за мобилност

  • Популаризирање на студентската пракса и мотивирање на студентите за учество во истите